e-zasoby - Bazy ogólnodostępne - Repozytoria

Prezentujemy listę wybranych repozytoriów polskojęzycznych i zagranicznych dostępnych w sieci Internet bez żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem może być dostęp do pełnego tekstu. Nie każda baza całkowicie odpowiada tematyce Uniwersytetu Rolniczego, dlatego wskazaliśmy jaki jest stopień tego dopasowania oraz ile rekordów w bazie odpowiada hasłom zebranym w kolumnie "Tematyka". Dzięki temu każdy użytkownik będzie mógł sam ocenić z której bazy skorzysta. Wśród wymienionych baz nie ma lepszych, ani gorszych - zarówno baza rejestrująca 1.500 rekordów może się okazać dla kogoś tak samo przydatna, jak baza zawierająca 200.000 rekordów.

 

Repozytoria polskie
Tematyka Liczba rekordów:  Dostęp do pełnych tekstów Zakres czasowy rekordów Typy rejestrowanych dokumentów
w bazie dopasowanych tematycznie
Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej
ekonomika, architektura, chemia, fizyka, geodezja i kartografia, inżynierii środowiska, inżynieria produkcji, transport i in. 142.000 ok. 40% częściowy od 1947 r. publikacje pracowników oraz rozprawy doktorskie, prace magisterskie, projekty, patenty
CEON (Repozytorium Otwartej Nauki)
rolnictwo, konkurencyjność, Unia Europejska, zarządzanie, żywność, efektywność, globalizacja, przemysł spożywczy, innowacje, gospodarstwo, rozwój regionalny, agroturystyka, kapitał ludzki i in. 13.019 1.500
ok. 12%

większość od 1975 r. artykuły, doktoraty, książki, materiały konferencyjne, prace dyplomowe, raporty, inne
RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych) – 17 instytutów Polskiej Akademii Nauk
chemia fizyczna, chemia organiczna, geografia, zagospodarowanie przestrzenne, matematyka, medycyna doświadczalna i kliniczna, technika, technologia materiałów elektronicznych, zoologia, chemia bioorganiczna, biologia ssaków
60.000 20.000
(30%)
częściowy XIX-XXI w. artykuły, kartoteki, książki, czasopisma, fotografie, recenzje, mapy, dokumenty dźwiękowe, prace doktorskie i habilitacyjne, stare druki, itd.
Repozytorium Cyfrowe UTP w Bydgoszczy
matematyka, fizyka, architektura, inżynieria środowiska, budownictwo, hodowla i biologia zwierząt, inżynieria mechaniczna, rolnictwo i biotechnologia, technologia i inżynieria chemiczna, informatyka, elektrotechnika, zarządzanie 1.151 100% częściowy od 1977 r. artykuły z czasopism, doktoraty przed obroną, doktoraty, habilitacje, dokumenty z sympozjów, kongresów i konferencji, monografie
Repozytorium Politechniki Krakowskiej
mechanika, inżynieria i technologia chemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, inżynieria elektryczna i komputerowa, fizyka, matematyka, informatyka, architektura 10.000 ok. 40% ok. 95% od XVIII w. artykuły, książki, materiały konferencyjne, prace dyplomowe, nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne, materiały informacyjne PK, rozprawy doktorskie, recenzje
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego   
nauki przyrodnicze; nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki ścisłe 47.000 470
(1%)

częściowy od 1986 r. książki, rozdziały w książkach, artykuły, czasopisma, dok. audiowizualne, rozprawy doktorskie, prace dyplomowe, materiały oryginalnie cyfrowe
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
biologia i ochrona środowiska, chemia, ekonomia i socjologia, matematyka, informatyka, informatyka stosowana, fizyka, chemia, nauki geograficzne, zarządzanie 16.000 2.500
(15%)

częściowy od 1933 r. materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników UŁ, w tym: doktoraty, artykuły, czasopisma, serie
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu    
biologia, ochrona środowiska, chemia, fizyka, matematyka stosowana, zarządzanie ekonomia 4.600 1.288
(28%)
częściowy od 1977 r. artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itd.
Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego
biologia, chemia, fizyka, geografia, geologia, matematyka, mechanika 1.500
500
(30%)
częściowy od 2012 r. doktoraty

 

Repozytoria zagraniczne
Tematyka Liczba rekordów:  Dostęp do pełnych tekstów Zakres czasowy rekordów Typy rejestrowanych dokumentów
w bazie dopasowanych tematycznie
Archiwum Publikacji Uniwersytetu w Oxford (University of Oxford, UK)
anatomia, biochemia, biologia, biznes, kartografia, chemia, nauki o ziemi, ekonomia, środowisko, inżynieria, leśnictwo, genetyka, geografia, matematyka, ornitologia, fizjologia, statystyki, zoologia 205.000

70%

30.000
(15%)
brak danych artykuły, konferencje, rozprawy, teksty niepublikowane, książki
Repozytorium Cambridge (University of Cambridge, UK)
medycyna, technologie, biologia, fizyka 45.000 70%

brak danych od XVI w. artykuły, rozdziały książek, materiały konferencyjne, rozprawy, raporty, manuskrypty
University Academic Bibliography
technologia i inżynieria, biologia, nauki o ziemi i o środowisku, weterynaria, chemia, rolnictwo i ekologia, fizyka i astronomia, biznes i ekonomia
245.000 90%
113.000
(45%)
 
od 1954 r. artykuły; materiały konferencyjne; rozprawy; teksty niepublikowane; książki; multimedia

 

Informacje charakteryzujące każdą z baz, jak np. liczba rekordów, zakres czasowy, typ rejestrowanych dokumentów, dostęp do pełnych tekstów mogą się zmieniać z upływem czasu. W miarę możliwości będziemy je aktualizować.   

Wszelkie uwagi odnośnie do zestawienia prosimy zgłaszać na adres: oin@urk.edu.pl.

Zestawienie źródeł wykonali:

* mgr Angelika Ciszek
* mgr Bartosz Jasiecki
* mgr Adrian Krawczyk
(Oddział Informacji Naukowej i Dokumentacji)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta