Publikowanie otwarte

W ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021 dostępne są następujące programy publikowania otwartego: licencje krajowe Elsevier i Springer, Science Advances (dodatek do licencji krajowej Science), program międzynarodowy Scoap3 oraz licencje konsorcyjne ACS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, LWW i OUP.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie bierze udział tylko w programach Elsevier i Springer w ramach licencji akademickiej.

Dostępny jest już Journal Checker Tool (JCT), serwis, który umożliwi badaczom sprawdzenie zgodności czasopism naukowych i platform publikacyjnych z Planem S. Można z niego skorzystać na naszej witrynie – jest umiejscowiony po lewej stronie pod menu.

Narzędzie dostępne jest na razie w wersji beta, która zawiera informacje na temat podstawowego zestawu wymagań Planu S: czy dane czasopismo oferuje ścieżkę publikacji w otwartym dostępie zgodnie z licencją CC BY (lub równoważną) i bez embarga oraz czy autorzy mają możliwość zachowania praw autorskich. Korzystanie z JCT jest proste; aby sprawdzić zgodność z Planem S, wystarczy wpisać tytuł lub numer ISSN wybranego czasopisma oraz nazwę instytucji finansującej badania i instytucji zatrudniającej badacza. Funkcje JCT zostały dokładnie opisane w przewodniku udostępnionym na stronie Koalicji S.

Prezentacja: Otwarty dostęp, otwarte dane badawcze

 

W sprawach związanych z otwartym publikowaniem prosimy o kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. Polityki Otwartego Dostępu
mgr Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna

tel. 12 662 40 34
e-mail: katarzyna.jaskulska-dwurazna@urk.edu.pl

 

Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Komunikat z 20 stycznia 2022 r. o programie publikowania otwartego Elsevier:

Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Z programu mogą korzystać wszystkie instytucje, które do 2021 r. zarejestrowały się do licencji Elsevier i założyły konta do administrowania programem publikowania. Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kolendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B). Pozostałe zasady programów Elsevier nie ulegają na razie zmianie, patrz opis.

Od 1 stycznia 2021 r. działa program A (pełne finansowanie) z pulą 1500 artykułów, który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2021 r. i po ich przyjęciu do publikacji, oraz program B (publikacja na koszt autora ze zniżką), który jest oferowany dla artykułów wysłanych do czasopisma przed 2021 r. Uwaga: afiliacja autorów w obu programach jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły swojego konta administracyjnego, będą odrzucane z programów i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora.

  • program A obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów finansowanych w całości z krajowej opłaty licencyjnej. W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na ten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów i jest przeznaczony wyłącznie dla artykułów wysłanych do czasopisma (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r., przy czym artykuły można zgłaszać do programu po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja.

Prezentacja formularza dla programu A (dostęp tylko z sieci komputerowej UR)

  • program B pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów na koszt autora lub instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Program B został uruchomiony 23 czerwca 2020 r. po wyczerpaniu programu A na ten rok. Zniżka przysługująca w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do czasopisma: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Do programu mogą być zgłaszane artykuły po recenzjach i po przyjęciu do publikacji, patrz instrukcja. Program B jest kontynuowany bez przerwy w 2021 r. dla artykułów wysłanych do czasopisma w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do czasopisma w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu A, a dopiero po jego wyczerpaniu – do programu B.

Prezentacja formularza dla programu B (dostęp tylko z sieci komputerowej UR)

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?
Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres support@elsevier.com oraz do p. mgr Katarzyny Jaskulskiej-Dwuraźnej, tel. 12 662 40 34, e-mail: katarzyna.jaskulska-dwurazna@urk.edu.pl bądź do Oddziału Informacji Naukowej i Dokumentacji Biblioteki Głównej UR na adres oin@urk.edu.pl. W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

Więcej informacji: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

 

Program publikowania otwartego Springer 2019-2021

Komunikat z 14 lutego 2022 r. o zamknięciu programu OA Springer

Uprzejmie informujemy, iż liczba dostępnych artykułów w programie publikowania otwartego Springer została osiągnięta i program w ramach licencji krajowej Springer 2019-2021 został zamknięty. Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji nowej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r.

Komunikat z 5 stycznia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego - zobacz tutaj

Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą 2176 artykułów i jest oferowany dla artykułów przyjętych do publikacji w 2021 r. Uwaga: afiliacja autorów jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. Artykuły pochodzące z instytucji, które nie założyły swojego konta administracyjnego, będą odrzucane z programów i mogą być publikowane tylko w modelu subskrypcyjnym lub w modelu otwartym na pełny koszt autora.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?
Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z p. mgr Katarzyną Jaskulską-Dwuraźną, tel. 12 662 40 34, e-mail: katarzyna.jaskulska-dwurazna@urk.edu.pl bądź z Oddziałem Informacji Naukowej i Dokumentacji Biblioteki Głównej UR pod adresem oin@urk.edu.pl. Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.

Więcej informacji: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#springer_oa

Osoby zainteresowane ww. programami publikowania otwartego mogą śledzić komunikaty na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Prezentacja Open Access Systems Solutions

 

Program publikowania otwartego Science Advances 2019-2021

Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą 10 artykułów.

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science w latach 2019-2021. Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo open-access Science Advances. Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MNiSW pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres wbn@icm.edu.pl w celu skorzystania z programu.

 

Program międzynarodowy Scoap3

Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Obecnie konsorcjum posiada umowy z wydawcami na okres 2020-2022 obejmujące 3 czasopisma APS (finansowane częściowo ze SCOAP3 oraz subskrypcji), 2 czasopisma Springer, 2 czasopisma Elsevier oraz po 1 czasopiśmie IOP, OUP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, patrz scoap3.org. Czasopisma te są w całości lub w części finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatorem jest IFJ PAN. ICM działając na wniosek tego konsorcjum oraz we współpracy z CERN wynegocjował obniżki kosztów licencji Elsevier, Springer, IOP oraz APS z tytułu zmiany modelu czasopism SCOAP3, podpisuje umowy z CERN (obecnie na lata 2020-2022) oraz finansuje składkę Polski na program ze środków MNiSW w ramach WBN.

 *informacja ze strony: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#scoap3Instrukcja korzystania   

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja strony: 16.02.2021

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta