Czasopisma punktowane
 

Informacje dotyczące sposobu wyszukiwania cytowań w bazie Web of Science (WoS)

 

Komunikaty Ministra Edukacji i Nauki, wykazy wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz listy czasopism punktowanych
 

 


2024


5 stycznia 2024 r.  Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 
Minister Nauki, a podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005), ogłosił w dniu 5 stycznia 2024 r. wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu.
 
 

20233 listopada 2023 r. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234 i 1672) dokonał zmian i sprostowania komunikatu z dnia 17 lipca 2023 r.

Źródło: strona Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

17 lipca 2023 r. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) ogłosił wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu.

Źródło: strona Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 
 

202121 grudnia 2021 r. Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) wprowadził zmiany w załączniku do komunikatu z dnia 1 grudnia 2021 r.

Źródło: strona Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

1 grudnia 2021 r. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), ogłosił wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiący załącznik do komunikatu.

Źródło: strona Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych

 

22 lipca 2021 r. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) ogłosił wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, stanowiący załącznik do komunikatu.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe wraz z załącznikiem

 

9 lutego 2021 r. Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).

 

18 lutego 2021 r. Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), postanowił zmodyfikować i sprostować wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 • zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 pkt punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science lub Scopus
 • ujęcia w wykazie 5 nowych czasopism naukowych
 • korekty tytułów 8 czasopism naukowych.

Źródło: strona Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych


201920 grudnia 2019 r. Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Nowy wykaz obejmuje 30 404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowo przyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowo przyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

Źródło: strona MNiSW

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji

 

31 lipca 2019 r. został opublikowany nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną im liczbą punktów. Wykaz obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.
Szczegółowe informacje na temat wykazu znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Źródło: strona MNiSW

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Sprostowanie komunikatu w sprawie wykazu czasopism punktowanych z 1 sierpnia 2019 r.

Wykaz czasopism 2019

Wykaz czasopism 2019 według dyscyplin201711 września 2017 r. na stronie internetowej MNiSW opublikowana została informacja, z której wynika, że w roku 2017 nie zostanie przeprowadzona ocena czasopism naukowych, która zgodnie z rozporządzeniem ws. przynawania kategorii naukowej z 12 grudnia 2016 r., może być przeprowadzana raz na 2 lata. Jako termin początkowy wyznaczono datę 1 stycznia 2017.


Źródło: strona MNiSW
Treść informacjiKompleksowa ocena za lata 2013–2016Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016
 
Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2154) opracowano wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych  za publikacje w tych czasopismach.

Przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
 
Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 
Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Część C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
 
 


20161. Ministerialny wykaz czasopism naukowych z dn. 9 grudnia 2016 r. wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.


Część A – 17591 pozycji – czasopisma posiadające Impact Factor i znajdujące się w bazie Journal Citation Reports w okresie, za który obliczano współczynnik IF,

Część B – 2209 pozycji – czasopisma nie posiadające współczynnika IF,

Część C – 4111 pozycji – lista czasopism punktowanych, stworzona dla badań humanistycznych.

Treść komunikatu


Źródło: strona MNiSW

 


20151. Komunikat MNiSW z dn. 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

 

Część A wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających  współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – 11114 czasopism naukowych.

Część B wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających  współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2212 czasopism naukowych.

Część C wykazu zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) – 4111 czasopism naukowych.


Treść komunikatu


źródło: strona MNiSW

 


20141. Komunikat MNiSW z dn. 31 grudnia 2014 r. ws. wykazu czasopism naukowych znajduje się tutaj.


Części A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Części C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

źródło: strona MNiSW

 


20131. Komunikat MNiSW z dn. 17 grudnia 2013 r. ws. wykazu czasopism naukowych znajduje się tutaj.


Części A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
Części C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).


źródło: strona MNiSW20121. Aktualizacja list czasopism punktowanych opublikowana dnia 20 grudnia 2012 r.


Część A – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Cześć C – zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)


źródło: strona MNiSW


2. Informacje dodatkowe:
2011W roku 2011 nie ukazała się lista czasopism punktowanych. W lutym 2013 r. przy okazji składania ankiet do oceny parametrycznej, MNiSW ogłosiło w stworzonej przez siebie liście pytań i odpowiedzi, następujące zdanie:

"Do oceny publikacji z lat 2011-2012 stosowany będzie wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r."

źródło: MNiSW: Często zadawane pytania, p. 22010Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje tytuły umieszczone w załącznikach do komunikatów:

1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
4. Nr 8  z dnia 31 marca 2009 r.
5. Nr 16  z dnia 16 lipca 2009 r.
6. Nr 9  z dnia 10 marca 2010 r.
7. Nr 13 z dnia  13 maja 2010 r.
8. Nr 15  z dnia 20 maja 2010 r.

Uwzględnia on:

1. tytuły z najwyższą liczbą punktów jaką otrzymało czasopismo w latach 2007-2010;
2. pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów;
3. zmianę skali punktacji czasopism.

źródło: strona MNiSW

 


2009
Ujednolicony wykaz czasopism obejmuje tytuły, które były już ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa, jako załącznik do komunikatów:

1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.,
2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.,
3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.,
4. Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.

Wykaz uwzględnia:

1. pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów
2. zmianę zasad punktowania czasopism naukowych posiadających certyfikat Thomson Reuters

źródło: strona MNiSW2008Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje czasopisma wymienione w komunikacie:

  • Nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2007 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne  zostały złożone do 31 stycznia 2007 r.,
  • Nr 9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2008 r. zawierającym wykaz czasopism, których ankiety aplikacyjne zostały złożone do 31 lipca 2007 r.


Wykaz uwzględnia także korekty błędów technicznych zauważonych w ww. komunikatach w zakresie nazw niektórych czasopism i liczby punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

źródło: strona MNiSW

 

2007


Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 28 listopada 2007 roku. Zawiera:

  • A. Czasopisma wyróżnione w Journal Citation Reports (JCR) – 7752 tytuły,
  • B. Pozostałe czasopisma zagraniczne i czasopisma polskie – 793 tytuły.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat nr 9 MNiSW  z dnia 29 lutego 2008 r.

 


2005


Ujednolicony wykaz czasopism naukowych wraz z uzupełnieniem uwzględniającym korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 roku.

Powyższy wykaz obejmuje lata 2005-2006.

  


Publikacje w czasopismach spoza wykazu MNiSW


Według Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r. (weszło w życie z dn. 1.01.2017 r.)

 • Recenzowana publikacja w języku innym niż polski zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych ⇒ 5 punktów

Według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.

 • Dla grupy nauk humanistycznych i społecznych:
  publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim  
    4 punkty

  


Redakcja czasopism


Według Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r. (weszło w życie z dn. 1.01.2017 r.)

 • Pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma wymienionego w części A wykazu MNiSW     4 punkty

Według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r.

 • Pełnienie przez pracownika naukowego funkcji redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach ERIH lub JCR lub czasopisma naukowego nieposiadającego IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 punktów    2 punkty
 • Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism umieszczonych na listach ERIH lub JCR     1 punkt

Według Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 października 2007 r.

 • Redaktor naczelny czasopisma umieszczonego w JCR lub innym czasopiśmie recenzowanym o zasięgu międzynarodowym, dla którego narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dziedziny     10 punktów
 • Redaktor naczelny recenzowanego czasopisma krajowego lub zagranicznego wymienionego w Wykazie ministra właściwego do spraw nauki, w języku niepodstawowym dla danej dyscypliny     6 punktów

Komitet Badań Naukowych (KBN) – lata 1997-2004


 

Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych sporządzona na podstawie list poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych (aktualizacja: 3 listopada 2001 roku).

Listy czasopism punktowanych wg poszczególnych zespołów pracujących w ramach KBN znajdują się obecnie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykaz czasopism Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych P-06.

źródło: strona MNiSW

 


ERIH PLUS


ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) jest listą referencyjną czasopism publikowanych w wszystkich językach europejskich z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych (lista dyscyplin znajduje się tutaj).

Czasopisma podzielono w 2007 roku na trzy grupy (A, B, C), którym w 2011 roku nadano odpowiednio nazwy: INT1, INT2 i NAT.

Punktacja, ustalona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kształtowała się w latach 2009-2015 następująco: 

Dodatkowe linki: 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja dnia: 21.12.2021

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK
Redaktor strony: dr Adam Ruta