Styczeń 2022
Udostępnij:

Komunikat z 5 stycznia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego


Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki na opłaty za licencje krajowe w listopadzie i grudniu 2021 r. oraz dopłatę VAT, co pozwoliło dokończyć zakupy ubiegłorocznych licencji WBN. Jednocześnie MEiN potwierdziło zlecenie ICM UW realizacji zadania związanego z prowadzeniem WBN w 2022 roku, przy czym budżet na dofinansowanie licencji w 2022 r. ma zostać dopiero doprecyzowany. ICM przedstawił wstępny kosztorys licencji na początku grudnia 2021 r., a MEiN uznał, że koszt całkowity musi zostać ograniczony. ICM ma nadzieję, że nowy budżet zostanie uzgodniony w styczniu lub najpóźniej w lutym 2022 r. i będzie obejmował wszystkie dotychczasowe licencje konsorcyjne oraz krajowe bez zmiany poziomów dofinansowania. Niestety może okazać się konieczne ograniczenie kosztów licencji krajowych, co może pociągać za sobą konieczność ograniczenia zakresu udostępnianych kolekcji i/lub liczby artykułów w programach publikowania otwartego. Mamy nadzieję, że uda się utrzymać zakres wszystkich licencji konsorcyjnych wraz z programami publikowania, z zastrzeżeniem, że nowe przedpłaty na publikowanie w licencjach IEEE i Taylor & Francis prawdopodobnie nie będą objęte dofinansowaniem. Wynika to z faktu, że model finansowania dostępu i publikowania w tych dwu licencjach jest na razie mniej korzystny niż w pozostałych. ICM ma nadzieję, że nowa umowa na finansowanie z MEiN oraz nowe umowy z wydawcami zostaną zawarte w marcu lub kwietniu 2022 r. Powyższe informacje zostały przekazane w listach intencyjnych rozesłanych przez ICM do wydawców 31 grudnia 2021 r. Wydawcy licencji konsorcyjnych otrzymali także spisy instytucji, które zadeklarowały udział w licencjach w 2022 r.

Przypominamy, że licencja krajowa Web of Science wraz z InCites oraz licencje konsorcyjne ACS, IOP CAS SciFinder, IEEE i Taylor & Francis są kontynuowane w 2022 r. na podstawie umów wieloletnich zawartych przez ICM z wydawcami lub przedstawicielami wydawców w poprzednich latach. Umowy te są kontynuowane warunkowo, przy założeniu, że MEiN zagwarantuje dofinansowanie przed końcem marca 2022 r. Uczestnicy konsorcjów ACS, IOP i CAS SciFinder otrzymają w najbliższym czasie z ICM nowe umowy konsorcyjne na 2022 r., a uczestnicy konsorcjów IEEE i Taylor & Francis powinni podpisać nowe umowy na 2022 r. z przedstawicielem wydawców. Pozostałe licencje konsorcyjne tj. AIP, APS, CUP, Emerald, EMIS, JSTOR, Knovel, LWW, NPG, OECD, OUP, Passport, ProQuest i Reaxys będą kupowane na podstawie nowych umów i uczestnicy tych licencji otrzymają w najbliższym czasie z ICM porozumienia do przeprowadzenia wspólnych zamówień publicznych. ICM będzie także zbierał nowe zgłoszenia i upoważnienia od instytucji korzystających z licencji krajowych Elsevier, Wiley, Sprigner Nature i Science, ale odpowiednie formularze zostaną udostępnione dopiero po wynegocjowaniu nowych umów.

W chwili obecnej działa program publikowania otwartego w czasopismach Springer w ramach puli z 2021 r., w której pozostało jeszcze do wykorzystania ok. 200 artykułów. Ponadto niektóre instytucje mają jeszcze niewykorzystane przedpłaty w programach IEEE i Taylor & Francis. W ramach licencji ACS i IOP działają już programy z nowymi pulami artykułów na 2022 r. Działa także program Elsevier B (publikowanie na koszt autora za zniżką) dla artykułów wysłanych w 2021 r. lub wcześniej. Nowe pule programów Elsevier A i Springer zostaną dopiero określone w trakcie negocjacji z wydawcami i zostaną uruchomione po podpisaniu nowych umów. ICM na nadzieję, że w 2022 r. zostanie uruchomiony także program Wiley. Programy CUP, Emerald, LWW i OUP zostaną wznowione po podpisaniu nowych umów. Instytucje mogą także zamawiać nowe przedpłaty w programach IEEE i Taylor & Francis bez dofinansowania, ale są one powiązane z licencją na dostęp, więc korzystanie z tych przedpłat będzie możliwe dopiero po zagwarantowaniu przez MEiN środków na dofinansowanie licencji na dostęp w 2022 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Biblioteka Główna
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
library[a]urk.edu.pl
12 662 40 32
12 662 40 32

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr Adam Ruta